Menu Close

עובדים

אני הח"מ, האפוטרופוסים של הילד/בוגר המופיע מטה מאשר/ת בזאת כדלקמן:

  1. אני נותנת בזאת הרשאה לאלו"ט ו/או לכל מי מטעמה, לצלם אותי
  2. מוסכם ומקובל עלי כי אלו"ט תהיה בעלת זכויות היוצרים בצילומיי אשר יצולמו כאמור לעיל (להלן: "הצילומים").
  3. הרינו מאשר/ת לאלו"ט ו/או למי שמטעמה, לעשות כל שימוש שהוא לצרכי העמותה, בצילומים ו/או בעיבודיהם, על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא הגבלת זמן.
  4. אני מאשר/ת, כי השימוש בצילומים על ידי אלו"ט או ע"י מי שמטעמה, ייעשה ללא תמורה, ו/או תמלוגים ו/או טובת הנאה מכל סוג שהוא, לי ו/או למי מטעמי והריני מוותר/ת מראש על כל תביעה ו/או דרישה ,בגין כל הקשור, במישרין ו/או בעקיפין, בשימוש בצילומים.
  5. אנו מאשרים כי אין לנו כל מניעה עפ"י דין וכי לא ידוע לנו על כל מניעה מצד שלישי כלשהו, למתן ההתחייבויות, ההסכמות וההרשאות נשוא מסמך זה.
  6. אישורנו זה הינו בגדר ההסכמה הנדרשת לפי כל דין.
כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.