Menu Close

אפוטרופסות ערוץ אלו"ט

אפוטרופסות ערוץ אלו

הליך מינוי אפוטרופוס

מינוי לאפוטרופוס מחייב הליך משפטי וצו מינוי של בית המשפט לענייני משפחה. את הבקשה למינוי אפוטרופוס יכול להגיש בן המשפחה המעוניין להתמנות לאפוטרופוס או באמצעות עורך הדין שמייצגו לבית המשפט שבתחום סמכותו מתגורר האדם עם המוגבלות. אם בן המשפחה מאושפז בבית החולים, אפשר להסתייע בעובדת הסוציאלית של בית החולים במילוי טופס הבקשה ובהגשתו לבית המשפט במקרים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס לעניינים רפואיים.

בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר – אתר משרד המשפטים

יש להגיש שני עותקים מהמסמכים הנדרשים לתיק בית המשפט, ואלו הם:

 • טופס בקשה, לרבות פירוט על סוג האפוטרופסות המבוקשת. אפשר לבקש מינוי קבוע או מינוי זמני. סוגי אפוטרופסות: אפוטרופסות לענייני רכוש, אפוטרופסות לעניינים אישיים, אפוטרופסות לעניין מסוים, אפוטרופסות משותפת.
 • הסכמה בכתב של האדם המוצע למינוי לאפוטרופוס (אם אינו מגיש הבקשה).
 • תצהיר מאומת על ידי עורך דין לאישור העובדות בבקשה.
 • בעבור אדם בן 18 ומעלה – חוות דעת רפואית. עליה לכלול התייחסות למסוגלות האדם שבעבורו מתבקש המינוי לדאוג לענייניו באופן מלא או באופן חלקי, אם יכול להביע רצון בנוגע למינוי או להופיע בבית המשפט.
 • חוות דעת עובדת סוציאלית – לא חובה. אם לא תוגש, בית המשפט יפנה מיוזמתו לקבלת תסקיר בהמשך ההליך.
 • כתב הסכמה של בני משפחה מדרגה ראשונה למינוי האפוטרופוס המבוקש. אם יש קרובי משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי, יש לצרפם כמשיבים בהליך נוסף על היועץ המשפטי (שמצורף תמיד לבקשות אפוטרופסות), ולצרף עותקים נוספים של המסמכים לתיק בית המשפט בהתאם למספר המשיבים.
 • תשלום אגרה בסך 516 שקלים (נכון לשנת המס 2024, מתעדכן לפי המדד). במקרים מסוימים, בכפוף לבקשה ומבחן הכנסה, אפשר לקבל פטור מתשלום אגרה.

לקבלת מידע נוסף מומלץ להתקשר למוקד בתי המשפט לפני הגשת הבקשה: 077-2703333.

תפקידי האפוטרופוס

לאחר קבלת צו אפוטרופסות על האפוטרופוס לדאוג לאדם ולכל צרכיו וכן לנהל את כספיו ואת נכסיו של האדם שבעבורו מונה בהתאם לאינטרס של אותו אדם (ולא בהתאם לאינטרס של האפוטרופוס). על האפוטרופוס לקבל החלטות בהתחשבות ברצונות האדם ובשמירה על כבודו ולאפשר את מיצוי מלוא יכולותיו.

חובת דיווח

אפוטרופוס לענייני רכוש או לכלל ענייני האדם צריך להגיש דו"ח פרטה (דו"ח ראשוני) על כלל נכסיו, רכושו וחובותיו של האדם שלו מונה אפוטרופוס. אפוטרופוס לעניינים אישיים בלבד אינו מחויב בהגשת פרטה. יש להגיש את הדו"ח בתוך שישים יום מאז נתן בית המשפט את צו המינוי.

כדי להקל את חובת הדיווח השנתית של בני משפחה אפוטרופוסים גיבש האפוטרופוס הכללי נוהל פיקוח דיפרנציאלי, שנכנס לתוקפו ב-1 בפברואר 2022, המאפשר לבני משפחה לקבל פטור מדיווח שנתי עד לחמש שנים, וכן פטור מאגרת דיווח ראשוני, על סמך קריטריונים של היקף הרכוש וסוג הקרבה המשפחתית בין האפוטרופוס לאדם שעליו מונה.

מימוש הזכאות: למשפחה קרובה הפטור יינתן בשני מקרים בתמצית:

 1. פטור על סמך הכנסות (הורה, סב או סבתא, ילד, אח, בן זוג): ההכנסות החודשיות המצטברות של האדם הן מקצבאות המדינה, מביטוח סיעודי פרטי, מהכנסה מתעסוקה מוגנת או מהכנסה מינימלית אחרת (עד 1,500 שקלים לחודש), סך כל כספי האדם (למעט קופות גמל פנסיוניות) אינם עולים על 40,000 שקלים, ואין לאדם זכויות במקרקעין למעט זכויות בדירת מגורים.
 2. פטור על בסיס קרבה משפחתית בתנאים האלה: כאשר האפוטרופוס הוא הורה, סבא או סבתא, אם שווי נכסי האדם אינו עולה על שני מיליון שקלים (לא כולל נכסי מקרקעין). כאשר האפוטרופוס הוא אח, אחות או בן משפחה אחר, אם שווי הנכסים של האדם אינו עולה על 500,000 שקלים (לא כולל דירת מגורים), ההכנסה החודשית של האדם עומדת במספר תנאים שקבע האפוטרופוס הכללי, וכל בני המשפחה הקרובים נתנו את הסכמתם בכתב שאין צורך בפיקוח.

שימו לב: יש הקלות נוספות גם לבני משפחה אחרים. למידע נוסף אפשר לקרוא את נוהל האפוטרופוס הכללי בנושא פיקוח דיפרנציאלי .

טיפולים רפואיים

במקרה שאדם שמונה לו אפוטרופוס נזקק לטיפול רפואי מהותי ואין באפשרותו להביע הסכמה מודעת לטיפול, לא די בהסכמת האפוטרופוס, ויש לפנות לבית המשפט לענייני משפחה כדי שיאשר את הטיפול. בהחלטתו יסתמך בית המשפט על חוות דעת רפואית ויאשר את הטיפול רק אם הדבר דרוש לשמירה על שלומו הגופני או על שלומו הנפשי של האדם. בית המשפט ישקול את רצונו של האדם, ככל האפשר, את דחיפות הטיפול וחשיבותו, את הפגיעה האפשרית באורח החיים של האדם ואת סיכויי השיפור באיכות חייו. במקרה הצורך בית המשפט יכול לאשר את הטיפולים אישור קצוב והדרגתי, ויהיה צריך לבקש את אישורו להמשך הטיפולים בכל פרק זמן מסוים.

סיום תפקיד האפוטרופוס

אפוטרופוס מסיים את תפקידו באחד מארבעת המקרים האלה:

 • בהחלטת בית משפט על ביטול האפוטרופסות לאדם.
 • בהחלטת בית משפט כי יש להחליף את האפוטרופוס שמונה באפוטרופוס אחר. החלטה זו יכולה להינתן בעקבות בקשת האפוטרופוס להתפטר מתפקידו, בשל פיטוריו בגין אי-מילוי תפקידו או מסיבות אחרות. אין להתפטרות של אפוטרופוס תוקף אלא אם אושרה בבית המשפט, והחל ממועד האישור.
 • בפטירת האדם.
 • בפטירת האפוטרופוס.

למידע נוסף אפשר לפנות לעמותת עמנואל, עמותה לאפוטרופסות לאנשים עם אוטיזם מייסודה של אלו"ט, שהוקמה כדי לספק שירותי אפוטרופסות לאנשים עם אוטיזם כאשר אין גורם משפחתי אחר המסוגל או מעוניין לשמש אפוטרופוס. ליצירת קשר ופרטים נוספים: info@autropsut.org.il.

סיום תפקיד האפוטרופוס – אתר משרד המשפטים

תומך בקבלת החלטות

מהי הזכות

תומך בקבלת החלטות הוא אדם המסייע לבגיר בקבלת החלטות בעניינים כלליים, בענייני רכוש ובביצוע פעולות משפטיות לפי רצונו והשקפתו. תומך קבלת החלטות אינו מחליף את שיקול הדעת של הבגיר בשיקול דעתו שלו אלא מסייע לו בקבלת ההחלטות גם אם הוא סבור שהבגיר טועה. ניתן למנות תומך החלטות למקבל החלטות בן 18 ומעלה אם הוא יכול לקבל החלטות עצמאיות, יכול לבטא את רצונו ומסכים שימונה לו תומך בקבלת החלטות.

סמכויותיו של תומך בקבלת החלטות

תומך בקבלת החלטות יהיה רשאי לפעול בהתאם לצו המינוי שייתן בית המשפט. אלו כן כמה מהסמכויות שיכולות להינתן לתומך בקבלת החלטות: לפנות למגוון גורמים (דוגמת בנק, קופת חולים, המוסד לביטוח לאומי) ולקבל מידע על ענייניו של מקבל ההחלטות ; לסייע למקבל ההחלטות בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים, וכן להסביר את המידע הרלוונטי למקבל ההחלטות בדרך המובנת לו ולפרט לו מהן האפשרויות העומדות בפניו. במקרים מסוימים יהיה תומך בקבלת החלטות מוסמך לבצע לבקשתו של מקבל ההחלטות פעולות לשם מימוש החלטותיו ומיצוי זכויתיו מול צדדים שלישיים, בהתאם לייפוי כוח שיקבל ממקבל ההחלטות. 

חשוב להבהיר: כל החלטה יקבל אך ורק מקבל ההחלטות, ואם יהיה צורך בחתימה לעניין מסוים, מקבל ההחלטות הוא שיחתום על כל מסמך נדרש.

תנאי מינוי התומך

למינוי תומך יש תנאים כלליים: אדם בן 18 ומעלה, מקבל ההחלטות מעוניין במינויו, התומך המוצע מסכים להתמנות לתפקיד, לא מונה לו אפוטרופוס, לא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, אינו משמש אפוטרופוס מקצועי או מועסק בתאגיד אפוטרופסות, אינו מצוי בניגוד עניינים עם מקבל ההחלטות שעשוי לפגוע פגיעה של ממש במתן התמיכה. נוסף על כך יש תנאים ייחודיים לפי סוג התומך:

 • תומך החלטות לקרוב – הכוונה לבן משפחה או ידיד קרוב. נוסף על התנאים הכלליים אסור שישמש תומך בקבלת החלטות ליותר משלושה אנשים. בטרם תוגש הבקשה למינוי יש להשתתף בפגישת מידע בנוכחות נציג האפוטרופוס הכללי, הבגיר והתומך המוצע. לאחר מינוי תומך קבלת החלטות יש להשתתף במפגש הדרכה עם האפוטרופוס הכללי או עם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. את המפגש יש לערוך בתוך שלושה חודשים מיום קבלת המינוי, תנאי לכניסת צו המינוי לתוקף.
 • תומך החלטות מתנדב – אדם שאינו קרוב משפחה או ידיד קרוב ואינו מקבל תשלום. נוסף על התנאים הכלליים שלעיל, אסור שישמש תומך בקבלת החלטות ליותר משלושה אנשים, ועליו להשתתף בתוכנית הכשרה של 15 שעות מטעם האפוטרופוס הכללי.
 • תומך החלטות מקצועי – אדם המקבל תשלום על תמיכתו. נוסף על התנאים הכלליים שלעיל, עליו להיות בעל ניסיון מתאים, לסיים בהצלחה הכשרה של שישים שעות לפחות מטעם משרד הרווחה והביטחון החברתי ולהיכלל במאגר התומכים המקצועיים של האפוטרופוס הכללי. תומך החלטות מקצועי אינו יכול לשמש תומך החלטות ליותר מ-15 אנשים.

אם התומך משמש לענייני רכוש, חלים עליו גם התנאים האלה: אינו פושט רגל ולא ניתן לו הפטר חובות, והוא אינו לקוח מוגבל חמור לפי סעיף 3 לפי חוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א–1981.

לסיוע באיתור תומך אפשר לפנות לאפוטרופוס הכללי באמצעות גברת אורנית דן, הממונה על קבלת החלטות נתמכת באגף האפוטרופוס הכללי: 055-6838798; Hachlatot-apt@justice.gov.il.

מינוי התומך

השלב הראשון הוא עריכת פגישת מידע בנוכחות מקבל ההחלטות, התומך המוצע ונציג של האפוטרופוס הכללי.לאחר מכן יש להגיש את הבקשה בשני עותקים לבית המשפט לענייני משפחה. פתיחת התיק כרוכה בתשלום אגרה בסך 516 שקלים (נכון לינואר 2023). על הבקשה לכלול מסמכים אלו:

 • אישור השתתפות בפגישה;
 • תצהיר;
 • טופס בקשה למינוי תומך (לרבות הנספחים והמידע המבוקשים: פרטי מקבל ההחלטות, פרטי התומך, בעבור אילו עניינים מונה התומך, לאיזו תקופה המינוי, אם התומך משמש תומך גם לאנשים אחרים ולאילו עניינים וכו').

הבקשה תידון בבית המשפט בנוכחות המבקש ותומך ההחלטות המוצע.

חשוב לדעת: בעת הצורך אפשר להגיש תלונה על התנהלותו של תומך בקבלת החלטות או של גורם אחר הקשור לנושא (למשל בנק) לממונה על פניות הציבור בנושאי אפוטרופסות וחלופות אפוטרופסות. אפשר להפסיק את קבלת ההחלטות הנתמכת בכל שלב באמצעות הודעה (אפילו חד-צדדית) של הנתמך או של מקבל ההחלטות, שלפיה הוא אינו מעוניין בהמשך תמיכתו של התומך.

קבלת החלטות נתמכת – אתר Gov.il

מינוי תומך החלטות – אתר כל זכות

ייפוי כוח מתמשך

מהי הזכות? אדם בן 18 ומעלה שמבין את משמעות ייפוי הכוח יכול להחליט למנות מיופה כוח לקבלת החלטות. ייפוי כוח מתמשך נועד להתמודד עם מצב עתידי שבו הבגיר לא יוכל להחליט עוד בעצמו. ייפוי הכוח יכול להיות בעניינים אישיים, כמו צרכיו האישיים של אדם, רווחתו ומקום מגוריו, בענייני בריאות (כולל טיפולים רפואיים) ובענייני רכוש, כמו טיפול ברכוש (כולו או חלקו), כספים והתחייבויות. ייפוי הכוח יכול לתת הנחיות למיופה הכוח או להשאיר את הנושאים לשיקול דעתו.

תנאי עריכת ייפוי כוח: ניתן למנות למיופה כוח רק אדם שמסכים לקבל עליו את התפקיד. אם הנחיה מסוימת שניתנה למיופה הכוח במסגרת הייפוי היא בלתי אפשרית לביצוע, בלתי חוקית או שביצועה עלול לפגוע באדם פגיעה חמורה, על מיופה הכוח לפנות לבית המשפט לקבלת הוראות. אפשר לקבוע שמיופה הכוח יהיה חייב בדיווח לאנשים מסוימים או יהיה בפיקוח האפוטרופוס הכללי.

ניתן למנות מיופי כוח במשותף. הממנה יכול לקבוע הוראות הנוגעות לתחומי אחריותם. בהיעדר קביעה יחולו הוראות סעיף 46 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, בשינויים המחייבים.

פירוט המגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך – אתר כל זכות

עריכת ייפוי כוח מתמשך

 1. ייפוי כוח מתמשך ייערך על גבי טפסים מיוחדים וייחתם בידי עורך דין שעבר הכשרה מיוחדת לנושא ואין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח.
 2. נוסף על טופס ייפוי הכוח אפשר להוסיף חוות דעת מומחה (אם דרש אותה עורך הדין לראיה להוכחת כשירותו של הממנה לערוך ייפוי כוח מתמשך), טופס ויתור סודיות של מיופי הכוח, אישור רפואי וכל מסמך אחר שהממנה רוצה לצרף. אם הממנה בוחר גם באפשרות להסמיך את מיופה הכוח להסכים לאשפוז פסיכיאטרי, חובה לצרף גם את נספח א' בחתימת פסיכיאטר, סרוק בקובץ אחד עם טופסי ייפוי הכוח.
 3. בשלב הבא יופקד ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, תנאי לכניסתו לתוקף בעתיד, באמצעות עורך הדין או באמצעות האדם הממנה. על עורך הדין לשמור את ייפוי הכוח המקורי לשבע שנים מיום הכניסה לתוקף או עד לפקיעה או לביטול של ייפוי הכוח, לפי המוקדם שבמועדים.
 4. לאחר קבלת הבקשה, אם הממנה הפקיד את ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי, הטיפול בה יושלם בתוך 21 יום. לאחר סיום הטיפול ישלח האפוטרופוס הכללי מכתב אישור או דחייה או בקשה להשלמת מסמכים.
 5. אחת לשלוש שנים ישלח האפוטרופוס הכללי תזכורת לאדם הממנה כדי לוודא שאינו רוצה לשנות את ייפוי הכוח.

כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

במועד שבו אדם כבר לא יהיה מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח או כשיתקיימו תנאים אחרים שנקבעו בייפוי הכוח (למשל אשפוז פסיכיאטרי, מצב סיעודי וכדומה), הוא ייכנס לתוקף. מיופה הכוח לבדו אינו יכול להחליט על כניסת ייפוי הכוח לתוקף. אם אין הוראת מפורשות, תידרש חוות דעת רפואית שלפיה הממנה אינו מסוגל עוד להבין בעניינים שלשמם נדרש ייפוי הכוח המתמשך.

אין בעצם כניסת ייפוי הכוח לתוקף כדי לפגוע בכשרותו המשפטית של האדם. לצורך כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף אין חובה שהאדם יאבד את כשרותו המשפטית. עם זאת אפשר לקבוע כי ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף גם במצב זה, ואז מיופה הכוח יכול להיכנס לתפקידו במקום מינוי אפוטרופוס בעניינים המסוימים שהוגדרו בייפוי הכוח המתמשך.

לאחר כניסת ייפוי הכוח לתוקף על המיופה להודיע זאת לממנה, למנהל המעון שבו מתגורר הממנה או לקרוביו, אם הוא מתגורר אצלם. יש ליידע גם כל אדם נוסף שנקבע בייפוי הכוח המתמשך, וכן להודיע זאת לאפוטרופוס הכללי בטופס ייעודי.

פקיעת תוקף של ייפוי כוח מתמשך

 1. הממנה ביטל את ייפוי הכוח (אם הוא כבר בתוקף, יש לקבל את אישור בית המשפט לביטול).
 2. התממש תנאי מסוים שהממנה קבע בייפוי הכוח.
 3. מת הממנה או מיופה הכוח.
 4. חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים.
 5. מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.
 6. מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע (או שהיה ידוע בציבור וחדל לנהל עימו משק בית משותף במטרה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע).
 7. מיופה הכוח מונה מתוקף רישיון מקצועי, והרישיון נשלל.

לאחר פקיעת התוקף יש להודיע לאפוטרופוס הכללי על הפקיעה בהודעה מקוונת.

שימו לב: היועץ המשפטי לממשלה ועובדת סוציאלית שמונתה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים) זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק ממנו. גם קרובי המשפחה זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, זהות המיופה הצפוי וסוגי העניינים שבהם ניתן ייפוי הכוח, אלא אם האדם הממנה הגביל את זכאותם.

מידע נוסף: אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים מפעיל מוקד שירות ותמיכה בתחום ייפוי הכוח המתמשך: 08-6831664 או 6107* ביום א–ה בשעות 8:00–16:00; ycm@justice.gov.il או פקס: 073-3926975.

רשימת עורכי דין מוסמכים לחתימה על ייפוי כוח מתמשך – אתר לשכת עורכי הדין

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.