Menu Close

הנחה בתשלום ארנונה

הנחה בתשלום ארנונה

הזכות – מהי: קיימת המלצה לרשויות המקומיות למתן הנחה בתשלום הארנונה ( ע”פ תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה) התשנ”ג – 1993). גובה ההנחה ניתן על פי החלטת הרשות המקומית ומשתנה מרשות לרשות. תקנות משרד הפנים מחייבות את כל הרשויות המקומיות להפעיל “ועדת הנחות בארנונה”. תפקיד הוועדה הוא לבחון את זכאותם של התושבים לסוגי הנחות שהן בסמכות הוועדה על-פי הקריטריונים שקבע החוק. 

תנאי הזכאות: הזכאים להנחה בתשלום הארנונה: (1) הורים לילדים המקבלים קצבה לילד נכה והורים לבוגר המתגורר עמם בבית ומקבל קצבת נכות כללית, ובלבד שקיבל בעבר גמלת ילד נכה (2) משפחת אומנה של ילדים העונים על תנאי הזכאות לגמלה ואינם מקבלים אותה בשל האומנה (3) בוגר שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 90% ומעלה בביטוח הלאומי (4) בוגר אשר זכאי לקצבה חודשית מלאה שהוא בעל דרגת אי-כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה. 

גובה ההנחה נקבעת על ידי הרשות המקומית כאשר: ההנחה המקסימאלית בגין ילד בעל מוגבלות או בוגר מעל גיל 18 המתגורר עם הוריו (או ילד המתגורר עם משפחת אומנה), ובלבד שקיבל גמלה זו מתחת לגיל 18, הינה עד גובה של 33% עבור שטח של 100 מ"ר. לגבי נכה אשר דרגת נכותו הרפואית, על פי כל דין, היא בשיעור של 90% ומעלה, הזכאות היא להנחה שאינה עולה על 40%. לגבי בוגר אשר זכאי לקצבה חודשית שהוא בעל דרגת אובדן כושר עבודה בשיעור של 75% ומעלה, הזכאות היא להנחה בארנונה שאינה עולה על 80%. 

אופן מימוש: יש להגיש לאגף לגביית ארנונה ברשות המקומית טופס לבקשת הנחה בארנונה בצירוף אשור על  זכאות גמלת ילד נכה (עבור ילד) או אישור על זכאות לקצבת נכות כללית (עבור בגיר) מהמוסד לביטוח לאומי. 

מידע נוסף: הנחה רטרואקטיבית עשויה להינתן בחלק מהרשויות המקומיות, בהתאם לכללים שנקבעו בכל רשות.

בהנחה זו לא נדרש מבחן יכולת הכנסה. אך ניתן להגיש בקשה להנחה נוספת בארנונה על בסיס "נזקקות"; בהתאם לתנאים הקבועים במבחן ההכנסה, וייתכן ותינתן הנחה בשיעור של עד 70%. גמלת הנכות לה הילד זכאי, לא תחושב במבחן ההכנסות הבודק זכאות ההורים להנחה בארנונה עקב "נזקקות".

לשים לב: ניתן לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה בפני גזבר הרשות המקומית. חשוב לציין כי בארנונה ישנה זכאות להנחה אחת - ותינתן ההנחה הגבוהה מבניהן, לכן אם שני אנשים הזכאים להנחה בארנונה מתגוררים באותו נכס (דירה/בית), תינתן רק הנחה אחת עבור הנכס.

הנחות בארנונה – באתר משרד הפנים.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.