Menu Close

העסקת עובד זר

העסקת עובד זר

העסקת מהגר עבודה (עובד זר) לצורך סיעוד

הזכות – מהי? העסקת מהגר עבודה לצורך סיעוד, טיפול או השגחה ברוב שעות היממה אפשרית עבור אנשים על רצף האוטיזם.

התנאים לזכאות: עד גיל 18, משפחות המקבלות גמלת ילד נכה (בשיעור של 100%) זכאיות להגיש בקשה להיתר העסקת עובד זר לטיפול בילד; היתר ההעסקה יינתן במידה ויוכח, לשביעות רצון הוועדה המקצועית המייעצת מטעם ענף הסיעוד ברשות האוכלוסין וההגירה, כי התקיימה אחת מהנסיבות הבאות:

 • הילד נמצא במסגרת לימודית המאפשרת את הלימודים בכפוף לליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד;
 • הילד זקוק לליווי או השגחה רציפים במשך רוב שעות היום מפאת מוגבלתו ועל כן אין באפשרותו להשתתף במסגרת לימודית / טיפולית/ צהרון;
 • התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהן הוא נמצא בביתו. (כגון: הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה). משפחות רבות עם ילדים על רצף האוטיזם מקבלות את הזכאות מכוח סעיף זה.

מעל גיל 18 הזכאות מותנית בהכרה בביטוח הלאומי לזכאות לקצבת שירותים מיוחדים, אם רמת הזכאות היא לפחות 112% ומעלה.

 אופן מימוש הזכאות: הטיפול בנושא העסקת מהגרי עבודה נעשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ומעברי הגבול במשרד הפנים.

יש להגיש בקשה לקבלת היתר העסקה. הטפסים הנדרשים:

 • בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר או להארכת היתר קיים (הטופס כולל התחייבות מעסיק והצהרת ויתור על סודיות רפואית);
 • טופס ד' - תצהיר הורים החתום בפני עו”ד (כאשר מדורב בקטין);
 • אישור מהמסגרת החינוכית לגבי שעות הלימוד;
 • חוות דעת רפואית מעודכנת מהרופא המקצועי המטפל בילד (יש צורך שהרופא ידגיש את הצורך של הילד בהשגחה מתמדת);
 • חוות דעת רשויות הרווחה – דו"ח סוציאלי אשר נכתב על ידי העובדת הסוציאלית של המשפחה המפרט את הקשיים של הילד והצורך בסיוע;
 • פרוטוקול הועדה הרפואית שנערכה במוסד לביטוח לאומי במהלך התביעה לגמלה.

צירוף מסמכים נוספים:

 • אישור על תשלום אגרת בקשה בסך 310 ש"ח (בקשה שהוגשה ללא אישור על תשלום אגרה תוחזר לשולח);
 • צילום תעודת זהות + ספח של המטופל (ושל "מעסיק", במידה והמטופל אינו מסוגל למלא את חובותיו כמעסיק של עובד זר כמו תשלום משכורת או חתימה על חוזה);
 • באם המטופל הינו אדם שמונה לו אפוטרופוס, יש לצרף אישור על אפוטרופסות;
 • בבקשה להארכת היתר קיים יש לצרף גם: צילום אשרת השהייה של העובד הזר המועסק בהתאם להיתר (מתוך הדרכון).

מידע נוסף: לאחר קבלת ההיתר, על המשפחה להירשם באחת הלשכות הפרטיות המורשות לגיוס מהגרי עבודה, ועליה להחזיר תמיד במכתב השמה חתום על ידי הלשכה הפרטית עם פרטי מהגר העבודה שהותר להם להעסיק.

תשומת לבכם: אם מהגר העבודה מועסק בבית המטופל, על המשפחה, בתור מעסיקה, לדווח עליו לביטוח הלאומי ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי בשיעור של 2%, ואסור לנכות את הסכום הזה מהשכר ברוטו שמשולם לעובד. עליכם להירשם כמעסיקים תוך שבועיים ממועד תחילת העסקת מהגר העבודה. יש לשלם דמי ביטוח לאומי בכל רבעון ב-20 לחודש העוקב (עבור החודשים ינואר-מרץ, יש לשלם ב-20 באפריל).

נוהל טיפול בבקשה להיתר חדש / הארכת היתר להעסקת עובד זר – באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.