Menu Close

סיוע ברכישת דירה או מימון שיפוצים באמצעות הלוואה

סיוע ברכישת דירה או מימון שיפוצים באמצעות הלוואה

מהי הזכות? משרד הבינוי והשיכון מענק לזכאים העומדים בתנאים הנדרשים משכנתה לרכישת דירה, לבנייתה, להרחבתה או להתאמתה לצרכים מיוחדים, בהתאם למפורט בהוראה מס' 08/01 של המשרד. הריבית על ההלוואה במסלול זה תעמוד על 0.5% פחות מהריבית הממוצעת על הלוואות צמודות מדד של הבנקים למשכנתאות שפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מ-3%. תקופת החזר המשכנתה במסלול זה היא עד שלושים שנים, ויש אפשרות לקיצור. 

ההלוואה תינתן לבעלי אישור מהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד הבריאות או ממשרד הביטחון המעיד על נכות צמיתה או על דרגת אי-כושר עבודה יציבה של 75% ויותר או על מוגבלות בניידות בשיעור של 75% או יותר (אם הם חסרי דירה).

תנאי הזכאות: גובה המשכנתא לזכאים חסרי דירה מחושב בהתאם לשיטת הניקוד המפורטת בנוהל משרד השיכון, וככל שהניקוד המצטבר גבוה יותר, כך סכום המשכנתא גבוה יותר. אדם עם מוגבלות העומד בהגדרות המשרד יקבל תוספת נקודות. 

אפשר לחשב את הזכאות לפי המחשבון שמפנים אליו באתר משרד הבינוי והשיכון. לאדם עם מוגבלות המתגורר עם משפחתו הקריטריונים לזכאות הם שנות הנישואין, מספר הילדים (רווקים עד גיל 21 המתגוררים עם משפחתם), מספר האחים והאחיות של בני הזוג (שהם אזרחי ישראל ותושבי המדינה) ומספר חודשי השירות בצה"ל או בשירות לאומי של בני הזוג.

לאדם עם מוגבלות המתגורר לבדו תינתן הזכאות החל מגיל 21, וכדי לקבוע את גובה ההלוואה יובאו בחשבון הגיל, מספר האחים והאחיות (שהם אזרחי ישראל ותושבי המדינה) ומספר חודשי השירות בצה"ל או בשירות לאומי.

מימוש הזכאות: אפשר לקבל את ההלוואה באמצעות אחד מסניפי הבנקים למשכנתאות. את הרישום לתוכנית יש לעשות באחד מהבנקים למשכנתאות אגב המצאת האישורים הרלוונטיים לפקיד הבנק, ובכללם תצלום תעודת זהות, מסמך המעיד על המעמד האישי (נישואין, גירושין, אפוטרופסות), אישורים על שירות לאומי או צבאי, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי.

מידע נוסף: מכיוון שבנהלים רבים של משרד הבינוי והשיכון אין התייחסות לילדים, אם רוצים להגיש את הבקשה בעבור ילד המקבל גמלת ילד נכה, אפשר להגיש בקשה חריגה ולבקש להחיל את ההסדר של הבוגרים.

שימו לב: הריביות בהלוואה הזו שונות מהריביות בשוק. לכן לצד היתרון הגדול במשכנתא זו (בשל הגמישות הגדולה יותר במחזור ובפריסה מחדש במקרה של משבר, לעומת משכנתה מהבנק), יש לבדוק אילו ריביות גבוהות יותר ולשקול זאת בהחלטה אם לקחת את ההלוואה.

מידע נוסף מאתר משרד הבינוי והשיכון.

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.