Menu Close

פתיחת תיק אצל העו"ס ברשות המקומית

פתיחת תיק אצל העו

פתיחת תיק – הכרה במינהל המוגבלות

כדי לממש את הזכאות לקבלת שירותים בתחומים של טיפול קהילתי וחוץ-ביתי דוגמת מטפח אישי או סומך, מעונות יום שיקומיים עד גיל שלוש, מועדוניות, נופשונים, קייטנות, מסגרות חוץ-ביתיות ותעסוקה, נדרשת הכרה של משרד הרווחה והביטחון החברתי. ההכרה היא בעבור ילדים עד גיל 18 שאובחנו על הרצף האוטיסטי בהתאם לתקנות ולחוזר מנכ"ל משרד הבריאות.

יובהר כי רק מי שקיבל את הכרת מִנהל המוגבלויות זכאי לקבל את שירותיו גם אם את השירותים נותנים גורמים מתפעלים אחרים, כגון אלו"ט.

מימוש הזכאות

לצורך הכרה יש לפנות לעובדת הסוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים כדי שתעביר את הפנייה. החל מיום 1 בפברואר 2019 ההכרה בילדים היא עד גיל 18, ולאחר מכן נדרשת הכרה מחדש כבוגרים.

מסמכים נדרשים לצורך ההכרה

פנייה להכרה בשירות חייבת לכלול את המסמכים האלה, בלי קשר לגיל הפונה:

  • אבחון רפואי ואבחון פסיכולוגי מוסמך – אבחון לפי חוזרי מנכ"ל משרד הבריאות;
  • דו"ח סוציאלי שהכין העובד הסוציאלי המטפל;
  • דו"ח חינוכי או דו"ח תפקודי עדכני, אם הילד נמצא במסגרת חינוכית;
  • דו"ח רפואי עדכני אם עבר זמן בין מועד האבחון לבין הגשת הבקשה להכרה;
  • צילום תעודת זהות;
  • צו מינוי אפוטרופוס לבני 18 ומעלה (אם מונה להם אפוטרופוס).

אם יש כמה אבחנות (לדוגמה, אוטיזם ומוגבלות שכלית התפתחותית), יש לצרף נימוקים לכל אבחנה וסיכום אינטגרטיבי של מצב המאובחן.

במקרים שהאבחנה אינה חד-משמעית יש לשירות אפשרות לשלוח לאבחון חוזר מטעמו; תהליך זה עשוי להימשך חודשים מספר.

מפקח מִנהל המוגבלויות מעביר את המסמכים שקיבל מהעובדת הסוציאלית לידי "פסיכולוג אָמון" (פסיכולוג קליני בעל ניסיון בתחום האוטיזם שהוסמך לקבוע בנוגע לזכאות לקבלת שירותים ממשרד הרווחה והביטחון החברתי).

חידוש ההכרה לבגירים 

החל מ-1 בפברואר 2019 הכרה בילד עם אוטיזם תהא תקפה עד גיל 18; לאחר מכן תידרש הכרה נוספת בו כ"בגיר עם אוטיזם" כדי שיוכל להמשיך לקבל את השירותים למיניהם. לילדים שקיבלו הכרה קבועה על פי הכללים קודם לפברואר 2019, לא יחול שינוי בזכאות, ולא יהיה צורך בחידוש ההכרה בעבורם בהגיעם לגיל 18. 

חידוש ההכרה יתבצע על סמך חומרים עדכניים המעידים שהפונה עדיין עומד בקריטריונים של DSM-5 לאבחון אוטיזם, כגון דו"ח מפסיכולוג או מפסיכיאטר מטפל ודו"ח חינוכי ממסגרת ייעודית.

בגיר בן 18 ומעלה שלא אובחן או לא עבר אבחון מוסדר יוכל לעשות אבחון דרך מרכזי אבחון והערכה של הרווחה.

הגשת ערר 

אדם המעוניין לערער על החלטת הזכאות המקצועית של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם, צריך להגיש ערעור על ההחלטה בנוגע להכרה ולזכאות לקבלת שירותים, ויכול להגיש ערעור למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים שאליה הוגשה בקשת ההכרה הראשונית.

המחלקה לשירותים חברתיים תפנה את הערעור למפקח המחוזי של היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם

כל המידע
לשעת חירום
הכנסו עכשיו
בודק...
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.